ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ν.4548/2018)

70,00 

Κωδικός προϊόντος: 978-618-209-024-4 Κατηγορία: Ετικέτες: , , ,

Η νέα εμπλουτισμένη έκδοση με τίτλο «Ανώνυμες Εταιρείες (ν. 4548/2018)» που επιμελήθηκε η συγγραφική ομάδα της Astbooks, περιλαμβάνει τα κάτωθι:

 • Τελική διάταξη του κάθε άρθρου, όπως ισχύει μέχρι την έκδοση του βιβλίου
 • Πίνακας κωδικοποίησης με όλες τις μεταβολές -όπου έχουν συντελεστεί- με ημερολογιακή σειρά (Κωδικοποίηση με ν. 4916/2022)
 • Αντιστοίχιση με τις προϊσχύουσες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920
 • Σχετικές διατάξεις άλλων νόμων που σχετίζονται με το εκάστοτε άρθρο.
 • Κατ’ άρθρο ανάλυση με ερμηνεία των διατάξεων, περιλαμβάνοντας φορολογική ή/και λογιστική αντιμετώπιση καθώς και εταιρικές διαδικασίες.
 • Παραρτήματα όπου περιέχονται:
 • Καταργούμενες διατάξεις άρθρων του ν. 2190/1920
 • Μη καταργούμενες διατάξεις των άρθρων 64 – 89 του ν. 2190/1920
 • Καταργούμενες διατάξεις του Ν. 3156/2003
 • Καταργούμενες διατάξεις του Α.Ν. 148/1967
 • Καταργούμενες διατάξεις του Ν. 876/1979
 • Υποδείγματα πρακτικών (αύξηση/μείωση μετοχικού κεφαλαίου, έγκριση χρηματοοοικονομικών καταστάσεων, έκθεση διαχείρισης, μεταφορά έδρας, πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου, άσκηση δικαιώματος προτίμησης κ.ά)
 • Πρακτικά ζητήματα με τη μορφή ερωταπαντήσεων (διάθεση κερδών, εκαθθάριση, ασφάλιση μελών δ.σ., κ. ά.)
 • Παραδείγματα μετασχηματισμών

 

Όσον αφορά τη θεματολογία του βιβλίου ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:

 

Εταιρικά ζητήματα:

Περιγράφονται λεπτομερώς οι διαδικασίες:

 • ίδρυσης μέσω της Υπηρεσίας μία Στάσης (ΥΜΣ)
 • δημοσιότητας και εγγραφής στο ΓΕΜΗ
 • λήψης αποφάσεων από το Δ.Σ. ή τη Γ.Σ.
 • έγκρισης χρηματοοοικονομικών καταστάσεων
 • λύσης – εκκαθάρισης – διαγραφής – αναβίωσης εταιρείας

 

Λογιστικά ζητήματα (Ε.Λ.Π.):

 • Ένταξη σε μέγεθος οντότητας
 • Αρχές σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Υποδείγματα ισολογισμών, καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσης, μεταβολών καθαρής θέσης, χρηματοροών, προσάρτημα
 • Τρόπος σύνταξης μη χρηματοοικονομικών καταστάσεων (έκθεση διαχείρισης, δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, έκθεση πληρωμών προς κυβερνήσεις)
 • Λογιστικός χειρισμός (τακτικού αποθεματικού, διάθεσης κερδών, αμοιβών μελών ΔΣ, ομολογιακού δανείου, δικαίωμα προαίρεσης, κάλυψη – αύξηση – μείωση – απόσβεση κεφαλαίου, εισφορές σε είδος, διαφορές απογραφής)

 

Φορολογικά ζητήματα (Κ.Φ.Ε.):

 • Αφορολόγητα αποθεματικά (διανομή, κεφαλαιοποίηση)
 • Μείωση – Απόσβεση κεφαλαίου
 • Τόκοι (προνομιούχων μετοχών, ομολόγων)
 • Υπεραξία μεταβίβασης εταιρικών ομολόγων και μετοχών
 • Αμοιβές μελών Δ.Σ.
 • Παρακράτηση φόρου μερίσματος
 • Διανομή κερδών
 • Εκκαθάριση
Διαστάσεις 15,8 × 24,0 cm
Εκδοτικός Οίκος

Astbooks

Γλώσσα

Ελληνική, Νέα

Δέσιμο

Χαρτόδετο

Σελίδες

1330

Έτος Έκδοσης

2022

Συγγραφείς

Γιαζιτζής, Κωνσταντίνος, Καλοκύρη, Ιωάννα, Κοτσώνης, Παναγιώτης, Λάμπος, Κωνσταντίνος, Παπακίτσου, Αγαθή, Πετρόπουλος, Παναγιώτης Α.

Επιμέλεια

Σταγάκης, Ανδρέας